Istotną częścią działalności kancelarii są od początku jej działalności sprawy o odszkodowania za szkody majątkowe, jak i niemajątkowe (zadośćuczynienie).

  • W sprawach dotyczących szkód na osobie kancelaria prowadzi postępowania dotyczące roszczeń o rentę  z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy, zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków na przyszłość, powstałych w skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Dotyczy to także roszczeń o waloryzację świadczeń przyznanych lub zasądzonych przed laty w razie pogorszenia sytuacji poszkodowanego.  

  • Ponieważ ze szkodą na osobie wiąże się krzywda doznana w skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, kancelaria dochodzi roszczeń o zadośćuczynienie. W przypadku zdarzeń, w których nastąpiła śmierć poszkodowanego, kancelaria prowadzi sprawy o zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny zmarłego.

  • Kancelaria reprezentuje pracowników w sprawach o ustalenie istnienia wypadku przy pracy i sprostowanie protokołu powypadkowego, co pozwala na uzyskanie jednorazowego odszkodowania oraz renty wypadkowej od organów rentowych, a ponadto umożliwia dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia od pracodawcy, gdy szkoda przewyższa kwoty wypłacane w ramach społecznego systemu ubezpieczeń.

  • Gros spraw ubezpieczeniowych dotyczy szkód powstałych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych. Kancelaria korzysta w tym zakresie z pomocy biegłych sądowych, co pozwala już na etapie przyjmowania sprawy zweryfikować zasadność dochodzonego roszczenia, jak i wysokość żądanej kwoty. W ramach tego typu roszczeń kancelaria dochodzi także roszczeń o wynajem pojazdów zastępczych.

  • Szkody majątkowe dotyczą także zniszczenia lub uszkodzenia innych niż pojazdy rzeczy ruchomych, a także nieruchomości, powstałych w skutek takich zdarzeń jak podpalenia, zalania, kradzieże. W przypadku przedsiębiorców szkoda na mieniu może powodować utratę spodziewanych dochodów, a więc utraconych korzyści. Również w tych przypadkach kancelaria pomaga poszkodowanym w dochodzeniu roszczeń.

  • Od kilku lat pokaźny wolumen spraw obejmują postępowania przeciwko ubezpieczycielom o zwrot niesłusznie pobranych opłat likwidacyjnych po ustaniu umów ubezpieczeń z funduszem kapitałowym, w których skuteczność zapewniało wykazani istnienie klauzul niedozwolonych, na które powołują się ubezpieczyciele pobierając nieproporcjonalną wysokość kwot zgromadzonych na indywidualnych rachunkach.

Kancelaria reprezentuje klientów zarówno w negocjacjach z ubezpieczycielami, jak również w procesach sądowych. Argumentacja prawna połączona z fachowymi ekspertyzami biegłych pozwala w wielu sprawach przekonać ubezpieczycieli do zmiany decyzji i wypłaty odszkodowania już na etapie postępowania likwidacyjnego.