W zakresie prawa karnego kancelaria reprezentuje podejrzanych w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez organy ścigania. W postępowaniu sądowym występujemy w charakterze obrońców oskarżonych przed sądami pierwszej i drugiej instancji.  W zależności od potrzeb klientów obrona może dotyczyć całego postępowania lub jego poszczególnych etapów, np. postępowania apelacyjnego. Ponadto wnosimy na rzecz klientów nadzwyczajne środki zaskarżenia takie jak kasacja, czy wniosek o wznowienie postępowania.

Kancelaria występuje także w imieniu pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach karnych dochodząc kompensaty doznanej szkody w ramach orzekania środka kompensacyjnego naprawienia szkody, obowiązku probacyjnego naprawienia szkody. Zaskarżamy niekorzystne dla pokrzywdzonych postanowienia od odmowie wszczęcia lub umorzenia postępowania. Wnosimy  w imieniu pokrzywdzonych subsydiarne i prywatne akty oskarżenia.