Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego przede wszystkim odnosi się do relacji majątkowych i niemajątkowych między małżonkami oraz pomiędzy rodzicami, a dziećmi.

  • kancelaria udziela porad dotyczących praw i obowiązków małżonków, spraw  o zaspokajanie potrzeb rodziny, w tym uprawnień do korzystania z mieszkania przez małżonka. Pomagamy rozwiązywać  problemy wynikające z małżeńskich ustrojów majątkowych w tym, z odpowiedzialności majątkiem wspólnym lub osobistym w przypadku  zaciągania zobowiązań przez jednego z małżonków.

  • Prawne aspekty małżeństwa nie omijają jego rozwiązania. Kancelaria reprezentuje strony w postępowaniu o rozwód lub o separację. Postępowanie rozwodowe niejednokrotnie obejmuje cały zespół zagadnień majątkowych i niemajątkowych wynikających z ustania małżeństwa. Dotyczy to żądania orzeczenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, alimentów na rzecz jednego z małżonków, regulacji sposobu korzystania z domu lub mieszkania po ustaniu małżeństwa. W przypadku, gdy małżonkowie posiadają wspólne dzieci w postępowaniu rozwodowym powinny zostać ustalone warunki sprawowania władzy rodzicielskiej, ustalenia miejsca zamieszkania dzieci, uregulowania kontaktów, a także wysokości świadczeń alimentacyjnych.

  • Jeżeli małżonkowie zgromadzili wspólny majątek, konsekwencją rozwodu jest podział majątku wspólnego. Najczęściej dotyczy zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez przyznanie jej na własność jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego małżonka, ewentualnie poprzez podział fizyczny z wyrównaniem  udziałów poprzez dopłaty, a w ostateczności sprzedaż. Niejednokrotnie rozwód pociąga za sobą konieczność rozliczenia nakładów poniesionych z majątku wspólnego małżonków na majątek osobisty lub odwrotnie.

  • Zagadnienie ponoszenia nakładów na majątek partnera, np. na dom wybudowany na jego nieruchomości, dotyczy rozliczeń pomiędzy konkubentami.

  • W przypadku relacji dzieci z rodzicami prawo rodzinne roztacza szczególną ochronę nad małoletnimi. Opiekunowie mogą dochodzić ustalenia alimentów lub ich podwyższenia. Z kolei zobowiązani do płacenia alimentów mogą domagać się obniżenia lub zniesienia z uwagi na istotną zmianę sytuacji swojej lub uprawnionego.

  • Upływ czasu może także powodować konieczność zmian w wykonywaniu władzy rodzicielskiej i sposobu regulowania kontaktów rodziców z dziećmi. Istniejące narzędzia prawne pozwalają zdyscyplinować rodzica utrudniającego, a nawet uniemożliwiającego realizowanie kontaktów z dzieckiem poprzez wydanie postanowienia o nakazaniu zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej.

  • Stosunki pomiędzy rodzicami, a dziećmi to także kwestie ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa albo macierzyństwa, bezskuteczności uznania ojcostwa.