Doradztwo z prawa pracy to głównie zastępstwo procesowe w sporach sądowych, przede wszystkim na tle ustania stosunku pracy,  odpowiedzialności materialnej pracowników, w tym za szkody wyrządzone pracodawcy lub osobom trzecim, odpowiedzialności za powierzone mienie. Reprezentujemy zarówno pracodawców jak i pracowników.

  • Sporządzamy umowy o pracę, regulaminy pracy lub wynagrodzeń, dokumenty rozwiązujące umowy o pracę zarówno z zachowaniem okresu wypowiedzenia jak i bez jego zachowania, wypowiedzenia warunków pracy.

  • Wnosimy odwołania do sądów pracy z tytułu naruszającego przepisy lub bezzasadnego rozwiązania stosunku pracy.

  • Reprezentujemy strony w postępowaniach dotyczących spraw o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia albo o przywrócenie do pracy, wraz z  towarzyszącymi roszczeniami odszkodowawczymi.

  • Prowadzimy postępowania o zwrot kosztów szkolenia pracowników.

  • Posiadamy również doświadczenie w postępowaniach o ustalenie wypadku przy pracy i sprostowania protokołu powypadkowego.

  • Występujemy w sprawach o uchylenie kar dyscyplinarnych

W sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych sporządzamy odwołania od decyzji ZUS-u oraz innych organów rentowych w sprawach o przyznanie oraz ustalenie wysokości rent, w tym chorobowych lub wypadkowych, emerytur oraz innych świadczeń, ustalenia istnienia wypadku przy pracy, odszkodowań