Procesy sądowe

Niejednokrotnie wbrew swojej woli stajemy się stroną sporu, który w ostateczności trafia na drogę sądową. Pomagamy klientom, aby w sposób polubowny rozwiązywać podobne konflikty, na przykład w postępowaniu mediacyjnym. Jednak gdy sytuacja tego wymaga  reprezentujemy klientów w procesach sądowych. Do najczęściej spotykanych spraw procesowych należą te, które dotyczą:

  • Zapłaty świadczeń pieniężnych z tytułu umów  sprzedaży, o dzieło, zlecenia, itp.

  • Innego typu roszczeń odszkodowawczych, w tym kar umownych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów skutkujących powstaniem szkody.

  • Roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

  • Roszczeń z tytułu najmu, dzierżawy lub bezumownego korzystania z rzeczy.

  • Roszczeń właścicieli o wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne) lub o zaniechanie innych działań ingerujących w sferę uprawnień właścicielskich (powództwo negatoryjne).

  • Ustalenia istnienia stosunku prawnego.

    W postępowaniach nieprocesowych do najczęściej spotykanych należą sprawy o:

  • Zniesienie współwłasności, w których rozstrzyga się o sposobie podziału rzeczy, wysokości spłat lub dopłat, zwrocie równowartości poniesionych na rzecz nakładów.

  • Zasiedzenie nieruchomości.

  • Ustanowienie lub zniesienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, takich jak służebność drogi koniecznej lub mieszkania.

  • Rozstrzygnięcie istotnych kwestii związanych z zarządem rzeczą wspólną.

Umowy cywilne – sporządzanie i opiniowanie

Oferujemy usługi w zakresie sporządzania i opiniowania umów. Pomagamy stworzyć rozwiązania pozwalające zabezpieczyć naszych klientów w relacjach handlowych z ich kontrahentami.

Gdy jest to konieczne reprezentujemy klientów w sporach sądowych lub mediacyjnych, powstałych na tle niewykonania lub nienależytego wykonania umów. Ułatwiamy zawarcie ugód, gdy takie rozwiązanie może prowadzić do satysfakcjonującego zakończenia procesu.