Polityka prywatności

Administrator danych

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Andrzej Kołaczkiewicz (ul. Młyńska 3/12, 61-729 Poznań), dalej jako: „Administrator”.  W kwestiach związanych z ochroną danych kontaktować można się za pośrednictwem adresu wskazanego wyżej oraz adresu e-mail kancelaria@adwokat-kolaczkiewicz.pl.

Korzystanie ze strony internetowej

Korzystanie ze strony internetowej www.adwokat-kolaczkiewicz.pl / http://prawnik-poznan.com.pl  nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Jednakże dla wysłania formularza kontaktowego konieczne jest podanie swoich danych osobowych. Dane, o które będzie Pan/Pani proszony(-na) to imię, nazwisko i adres e-mail oraz opcjonalnie nr telefonu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Pliki cookies

Strona internetowa www.adwokat-kolaczkiewicz.pl / http://prawnik-poznan.com.pl generuje pliki cookies, które zapamiętują informacje i umożliwiają późniejsze rozpoznanie Pana/Pani przez serwer. Cookies w żaden sposób nie uszkadzają systemu na Państwa komputerze, a każda przeglądarka internetowa ma możliwość ich wyłączenia.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: ”RODO”) w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu:
  – dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
  – prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług;
 4. na podstawie dobrowolnej zgody w celach związanych z prowadzoną obsługą prawną , a w szczególności prowadzeniem procesów sądowych, reprezentowaniem przed sądami i organami administracji, sporządzaniem pism, opiniowania i sporządzania dokumentów, prowadzeniem windykacji,

We wskazanych wyżej celach Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, numer dowodu osobistego, datę urodzenia), dane kontaktowe (takie jak: adres, adres e-mail, numer telefonu), a także wizerunek, dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej, dane dotyczące stanu cywilnego, dane dotyczące działalności zawodowej/gospodarczej (w tym dane pracowników/współpracowników) oraz inne niezbędne dane w celach określonych powyżej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia usług świadczonych przez Kancelarię.

W przypadku klientów Kancelarii nie będących osobami fizycznymi przetwarzamy w szczególności takie dane jak- dane osób uprawnionych do reprezentacji, osób kontaktowych oraz ich pracowników/współpracowników; dane osób, które zostały uzyskane przy okazji lub w związku ze świadczeniem usług na rzecz klientów Kancelarii (dane mogą pochodzić od klientów Kancelarii, zostać uzyskane z akt sprawy, źródeł publicznych [np. CEIDG, KRS] lub zostać uzyskane z innych źródeł w związku z usługami świadczonymi przez Kancelarię); dane pracowników/współpracowników Kancelarii oraz podwykonawców Kancelarii (oraz ich pracowników/współpracowników); dane dostawców usług oraz ich pracowników/współpracowników i podwykonawców (oraz ich pracowników/współpracowników).

W przypadku  przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO], podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami, określonymi w przepisach prawa. W przypadku przetwarzania danych w innych celach, podania danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i/lub realizację/prawidłową realizację umowy z Kancelarią.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów, a po jego upływie przez okres oraz w zakresie określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (uwzględniając m.in. długość okresów przedawnienia roszczeń oraz uzasadniony czas po ich upływie), niezbędnym do:
  a) obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
  b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów,
  c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych,)
  2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

Obszar przetwarzania danych

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności RODO. Dane osobowe przekazujemy w niezbędnym zakresie i z zachowaniem tajemnicy zawodowej jedynie naszym pracownikom/współpracownikom, podwykonawcom oraz firmom świadczącym dla nas niezbędne usługi (np. informatyczne, księgowe, kurierskie itp.) Ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zawieramy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo żądania usunięcia danych,
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

9) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia.

Prawa wymienione w pkt 1)-8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres mailowy podany na wstępie, lub adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora) to: sądy, organy ściągania, instytucje państwowe i samorządowe, urzędy, organy administracji państwowej i samorządowej, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, niszczenie dokumentów).