Przedsiębiorcom oferujemy pomoc prawną obejmującą :

  • Prawo spółek handlowych, tworzenie i przekształcanie spółek.

  • Prawo cywilne w zakresie sporządzanie i sprawdzanie umów, sporządzanie opinii prawnych.

  • Windykację wierzytelności: przedsądowe wezwania do zapłaty, inicjowanie postępowań sądowych, prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

  • Prawo naprawcze i upadłościowe: inicjowanie i udział w postępowaniach upadłościowym, naprawczym lub restrukturyzacyjnym.

  • Prawo karne i karno-skarbowe: obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, jak również reprezentacja w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego, co pozwala wymierzyć sprawcy środek kompensacyjny lub obowiązku naprawienia szkody.

  • Prawo własności intelektualnej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji: postępowanie z zakresu prawa własności przemysłowej i praw autorskich, sporządzanie i analizę umów.

  • Prawo administracyjne: reprezentacja w postępowaniu przed organami administracyjnymi i sądownictwem administracyjnym.

Kancelaria oferuje przedsiębiorcom bieżącą obsługę prawną na zasadzie wynagrodzenia ryczałtowego. Konsultacje między innymi z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, czy prawa pracy mogą być świadczone w siedzibie przedsiębiorcy lub w kancelarii, a także telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.